Selskapsfinansiering

Vi hjelper deg å sikre tilgang på kapital

Tjenester

Hva kan vi gjøre for deg?

Finansiering

Vi skreddersyr de beste finansieringsløsningene for virksomheter, og kombinerer tradisjonelle løsninger for fremskaffelse av kapital med nye mer effektive verktøy. 

Verdivurdering

Hvor mye er selskapet ditt verdt? Hva er en rettferdig prising? Verdien du setter på selskapet ditt vil være avgjørende for senere kapitalforhøyelser. Vi kan hjelpe deg å finne en fornuftig pris.

Økonomisk rådgivning

Vi tilbyr rådgivning til små og mellomstore bedrifter som ønsker en forutsigbar og trygg økonomi. Hvordan skal bedriften utvikles? Hvordan kan den bli mest mulig lønnsom. Vi kan bistå din bedrift med å nå ønskede mål.

Finansieringsstrategi

Det finnes mange gode forretningsideer, men mange blir ikke realisert eller klarer ikke vokse. En årsak er at de ikke klarer å hente kapital. Skal du lykkes med bedriften din må du ha en finansieringsstrategi.

PRE-TRANSACTION

Pre-transaction forberedelse er grunnleggende for en vellykket transaksjonsprosess. Finova tilbyr slike forberedelser for å sikrer at det ikke kommer noen overraskelser for selskapet.

Budsjettering

Budsjetter er et viktig verktøy for å kontroll på virksomhetens drift og utvikling. Like viktig er budsjettering sett i sammenheng med omstruktureringer, kapitalutvidelser, investeringer, eller kjøp og salg av virksomheter.

DUE DILIGENCE

En due diligence er en systematisk gjennomgang for å verifisere de forutsetninger som ligger til grunn for verdivurdering av en bedrift. Finova tilbyr kommersiell, finansiell, og juridisk analyse.

INVESTOR MEMORANDUM

Når man skal ut og hente inn penger fra investorer må man også utarbeide et prospekt. I prospektet beskrives selskapet og dets utfordringer og muligheter. Et godt prospekt er avgjørende for å overbevise investorene.

01.

profesjonell investor

Vi i Finova ønsker å bidra til at kapital møter gode og riktige prosjekter. Som gründere er det lett å trå feil når man skal finne kapital til sin virksomhet. I denne fasen dukker ofte behovet for nye medeiere opp, og man står da ovenfor to valg; en industriell investor eller en finansiell investor. Finova besitter et bredt utvalg ev investorer. Vi kan hjelpe deg med å finne investoren du er på jakt etter til din virksomhet.

Det typiske for en industriell investor vil være å tilføre verdi ved å distribuere virksomhetens produkt/tjeneste til en større kundemasse gjennom eget nettverk. En finansiell investor vil på den andre siden maksimere den finansielle verdien av virksomheten, og sikte seg inn mot en større avkastning i løpet av kort tid.

02.

Equity crowdfunding

Equity crowdfunding kan sees på som en av morgendagens måter å oppkapitalisere virksomheter. Ved equity crowdfunding legges det tilrette for at selskaper kan gå til anskaffelse av frisk egenkapital på langt mer effektive måter enn tidligere. Samtidig åpnes muligheten til å investere etter egen økonomisk evne i større grad. Dette resulterer i at du kan få et større mangfold av investorer, ambassadører og personer som tar et eierskap til din virksomhet. Equity crowdfunding kan skje i det helt åpne, eller i et lukket nettverk hvor kun inviterte får muligheten til å investere.

Investor får på lik linje som ved tradisjonelle emisjonsprosesser en eierandel i virksomheten som står i forhold til det beløpet som er investert. De virksomhetene som søker slik type finansiering, må være organisert som et selskap, og som hovedregel et aksjeselskap. Finansieringen skjer normalt ved at det innhentes kapital til selskapet gjennom en kapitalforhøyelse, investor tegner seg og bli direkte eller indirekte aksjonærer i selskapet. Alt dette gjennom en elektronisk plattform. 

Mange tenker at en eierstruktur bestående av kombinasjonen family, friends and fans, småinvestorer, og forretningsengler som utfordringer. Det som skal legges til grunn før man trekker konklusjoner er ambassadørene, nettverket og kompetansen som blir tilgjengeliggjort for selskapet sin videre vekst. Alle eiere har tross alt samme interesse – størst mulig avkastning på investeringen. Samtidig finnes det i dag systemer som forenkler hele prosessen rundt eieradministrasjon, investorrelasjoner, oppdaterte aksjeeierbøker og dokumentflyt.

 

Nye muligheter

Andrehåndsmarkedet

Et organisert andrehåndsmarked er helt avgjørende for å utnytte potensiale for investering gjennom crowdfunding. Oslo Børs har nå lansert NOTC listen Family & Friends for oppstartselskaper og vekstbedrifter verdsatt opp til 100MNOK. Family & Friends er et tilbud til oppstartselskaper, familieselskaper og andre som ønsker å synliggjøre kjøps- og salgsinteresser, samt pris på unoterte aksjer.

NOTC Family & Friends åpner opp for at investorer som ønsker å kjøpe eller selge aksjer gjør det via megler. Meglere legger kjøps- og salgsinteresse inn i NOTC-systemet på vegne av investorene. Investorer og meglere ser disse interessene, og meglere kan avtale en handel. 

Nye muligheter

IR-løsninger

Vell så viktig som et organisert andrehåndsmarked for å utnytte potensiale for investering, synliggjøring av kjøps- og salgsinteresser, samt pris på unoterte aksjer, er muligheten til å håndtere sine investorer og eiere på en forsvarlig inkluderende måte.

Investor Relations-løsninger (IR) er avgjørende for fornøyde investorer. Finova samarbeider med leverandører med gode løsninger som gjør at du kan holde investorene dine oppdatert og involvert i selskapets behov, drift og utvikling på en måte som både er effektiv og lite ressurskrevende for virksomheten.

03.

crowdlending

Crowdlending er en ny mulighet for bedrifter å skaffe finansiering for vekst og videre utvikling. Dette er på vei til å bli en populær og engasjerende spareform hvor folk kan sette sparepengene sine i arbeid i bedrifter som satser. 

Små og mellomstore virksomheter som tidligere ikke har kunne få tradisjonell bankfinansiering grunnet bankenes økte kapitalkrav, og det makroøkonomiske klimaet, får nå muligheten til å få kapitalen de trenger tilgjengelig.

  Lånene gis som oftes i form av serielån eller lån med avdragsfrihet.

  Nedenfor er det gjengitt noen typiske tilfeller for hvilke kapitalbehov crowdlending kan være med å dekke :

  • Kapital til videre vekst og utvikling
  • Kjøp av nye maskiner og utstyr
  • Utvidet varelager
  • Kjøp av nye maskiner eller biler
  • Finansiering i forbindelse med franchise
  • Oppkjøp av virksomheter
  • Utløsning av andre aksjonærer

  04.

  Bankfinansiering

  Bankfinansiering er ofte kjent som en gjeldsfinansiering for virksomheter i form av banklån. Ved å viktiggjøre ryddighet i låneprosessen og komme bankene i møte økes sannsynligheten for et positivt utfall på lånesøknaden.

  Lånesøknader over en viss størrelse, både ny-finansiering og reforhandlinger, skal typisk gjennomgås av bankens kredittkomiteer. Det er viktig å ikke undervurdere bankens informasjons-behov i den prosessen, spesielt ikke i refinansieringssituasjoner. Det er ikke slik at alle beslutningstakerne kan selskapets historikk og situasjon i detalj. En god informasjonspakke vil tilrettelegge for enklere kredittarbeid for banken.